Etik Değerlerimiz

1.AMAÇ

Bu politikanın amacı, Nurus Şirketleri bünyesinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki uygulamaların net bir şekilde çerçevesini çizmektir.

2.KAPSAM

Bu politika; Nurus Şirketleri çalışanlarını ve firmamız adına hareket eden tüm üçüncü tarafları kapsamaktadır.
Bu doğrultuda;

 • Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm Nurus Şirketleri çalışanları,
 • Danışmanlık, Avukatlık veya Müşavirlik gibi destek hizmetleri alınan şirketler ve çalışanları,
 • Dış hizmet alınan alt tedarikçi, taşeron şirketler ve çalışanları,
 • Temsilci, distribütör, bayii, acente gibi Şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşlar bu politikanın kapsamına girmektedir.

3. TANIMLAR

Hediye: Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz verilen ürünü ifade eder.

Temsil ve Ağırlama: Nurus’ un sosyal etkinlikler, konaklama, yemek daveti, eğitim, konferans, sempozyum ve seminerler vb. etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ifade eder.

Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine maddi ve manevi menfaat sağlanmasını ifade eder.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama
amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar;

 • Hediye ve/veya bağış
 • Nakit ödemeler
 • Komisyon
 • Terfi
 • Diğer Menfaatler vb. sayılabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tüm çalışanlarımızın ve firmamız adına hareket eden tüm üçüncü tarafların, işbu politikada yer alan kuralları bilmek ve işlerini yürütürken bu kurallara ve yürürlükteki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmeleri zorunludur.

Kurumumuzun saygınlığını korumak için, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin herhangi bir durumu bildirmek yukarıdaki kapsamda belirtilmiş herkesin sorumluluğundadır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası kapsamında aşağıdaki hususların yerine getirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilir ve gerekli önlemler alınır:

 • Nurus, herhangi bir işin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için yapılacak her türlü ödemeyi yasaklar. Nurus Şirketleri çalışanları, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermez.
 • Nurus itibarını koruyacağına ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasına uyumlu çalışacağına kanaat getirilen taraflar ile iş ilişkisi kurar. Nurus ile ilişki kurarak onun adına iş gören kişilerin, tedarikçilerin, bayilerin ve yüklenicilerin yürürlükteki yasal düzenlemelere ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamıza uymaya mutabık olmaları gerekmektedir.
 • Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
 • Çalışanların bu politikaya aykırı davranışları ve şüpheli durumları bildirebilecekleri, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır.

4.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE SORUMLUSU

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele sorumlusu olarak İnsan Kaynakları Yöneticisi, olmadığı zamanlarda vekili olarak İnsan Kaynakları Uzmanı, aşağıdakilerden sorumludur:

 • Çalışanlara ve iş ortaklarına, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programıyla ilgili bilgilendirme programları yapar.
 • Yolsuzlukla mücadele hakkında görüş verir.
 • Bildirilen her türlü yolsuzluk eylemini araştırır.
 • Şüpheli veya fiili yolsuzluk eylemi durumlarında konunun araştırılması, her türlü dokümanın istenmesi, incelenmesi ve gerektiğinde CEO’ya taşıma yetkisine sahiptir.

5. POLİTİKA
Nurus Şirketleri iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların ve tüm iş ortaklarının bu konuda hassasiyet göstermesi beklenmektedir.

Nurus faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir.

Ofis mobilyası sektöründe uluslararası ölçekte tanınmış, arzu edilen ve “hayat tarzı” ürünler üreten, bulunduğu tüm pazarlarda en rekabetçi ve yaratıcı çözümleri her zaman sunabilen öncü bir şirket olma vizyonuyla Nurus Grup şirketleri olarak politikamız:

 • İnsanların değişen gereksinimlerini anlayıp zamanın ötesinde çözümler üreterek, araştırmavgeliştirmeye dayanan yenilikçi yaklaşımı ile geleceği şekillendiren ürünler tasarlamak,
 • Ekonomik, kültürel ve sosyal değişimleri yakından takip etmek, kullanıcıları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru anlamak, insan odaklı, fonksiyonel, değişen duygu ve alışkanlıklara cevap verebilen ürünler sunmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgimizi ve deneyimlerimizi arttırmak ve paydaşlarımızı da bu doğrultuda geliştirmek,
 • Tüm süreci tedarikten üretime, üretimden teslimata kadar hassasiyetle takip ederek sürekli iyileştirme ilkesiyle müşterilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye taşımak için bilgimizi, öneri ve çözümlerimizi paylaşmak adına büyük bir istekle çalışmak,
 • İnsan odaklı yaklaşımı ile müşterileri kadar çalışanlarını da önemseyerek yaşadığımız dünyanın daha iyi bir yer olması için kalıcı çözümler üretmek,
 • Bilgi ve tecrübemizle sürdürülebilirlik için gerekli yatırımları yaparak bu bilinci çalışanlarımız kadar tedarikçi ve paydaşlarımızla da paylaşmak, verimli ve uygulanabilir atık yönetimi ile atık miktarımızı ve çevresel etkileri asgari düzeye indirerek çevresel kirliliği önlemek,
 • Paydaşlarımızla karşılıklı paylaşılan bilgileri gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından gerekli yasal mevzuat ve sözleşmelere göre korumak, işlemek ve takibini yapmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek meslek hastalıkları, iş kazalarını önlemek ve risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve önlemleri almak,
 • Tasarım ve ürünlerimizle yurtiçinde olduğu gibi yurtdışı birimlerimizle de ülkelerin ofis mobilyası pazarındaki yerimizi sağlamlaştırmaktır.

 

6. İHLALLERİN BİLDİRİMİ VE ÇÖZÜMLENMESİ

Bir çalışan veya Nurus adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş veya şüphe varsa, “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele” ile ilgili iletişim kanallarına iletilmelidir. Hiçbir çalışan ihlal olduğuna inandığı için yapmış olduğu bildirimi sebebiyle baskı veya kötü muameleye (disiplin cezası, işten çıkarılma, mobbing, tehdit vb.) tabii tutulamaz. Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili bildirimde bulunan kişilerin kimliği gizli tutulur ve iletilen hususlar gizlilik kuralları dahilinde incelenir.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası ile ilgili soruları ve işbu politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibar ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için iletişim kanallarımız şu şekildedir:

E-mail : i

Telefon: 0(312)589 00 00

Adres : Sincan Organize San. Böl. Oğuz Cad. No: 25 Sincan/ Ankara/ Türkiye

7. POLİTİKA İHLALLERİ

Tüm çalışanlar ve Nurus adına hareket eden kişiler işlerini yürütürken, işbu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdür.

İşbu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez.

8. YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME

Bu politika Yönetim Kurulu onayı ile yayımlanmış olup, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve duyuru yoluyla ilan edilir.

Lütfen cihazınızı yatay konuma getiriniz.